Nguyễn Hồng Thái

Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương
Photo

To contact this candidate email fuhaqn@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook


About

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa nội bộ và thuế, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh liên quan
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn GTGT.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các công trình
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
– In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Experience

at Thiết kế Solidworks

at Gia công CNC

Education

at Bách Khoa HCM

at Cao Đẳng